HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Certificiranje hrvatskih državljana u svrhu zaposlenja u inozemstvu

 
IZDAVANJE UVJERENJA O SIGURNOSNOJ PROVJERI
DRŽAVLJANIMA REPUBLIKE HRVATSKE
U SVRHU ZAPOSLENJA U INOZEMSTVU  
 
Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri (Certifikat) izdaje hrvatsko NSA tijelo – Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS).
Certifikat se izdaje za stupnjeve tajnosti „VRLO TAJNO“, „TAJNO“ i „POVJERLJIVO“, na razdoblje od 5 godina.
Certifikat ne predstavlja klasificirani podatak. 
 
a. Podnošenje zahtjeva za izdavanje Certifikata
Organizacija, institucija, agencija, tvrtka ili NSA/DSA tijelo države u kojoj državljanin Republike Hrvatske radi ili se prijavljuje za radno mjesto za koje je potreban Certifikat, mora za njega podnijeti Zahtjev za izdavanje Certifikata (Zahtjev).
Zahtjev treba sadržavati:
- osobne podatke državljanina Republike Hrvatske za kojeg se Zahtjev podnosi,
- naziv organizacije, institucije, agencije ili tvrtke u kojoj će raditi/biti zaposlen,
- dužnost ili radno mjesto na koje je primljen/se prima,
- stupanj tajnosti i vrstu Certifikata (NATO, EU, nacionalni podaci države podnositeljice Zahtjeva i sl.).
Zahtjev se podnosi UVNS-u:
  1. u izvornom obliku poštom na adresu: Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Jurjevska 34, HR-10000 Zagreb
ili
  1. skeniran elektroničkom poštom na adresu ivcp@uvns.hr.
Zahtjev za izdavanje Certifikata mogu podnijeti i državljani Republike Hrvatske izravno UVNS-u ukoliko im je to potrebno u svrhu zaposlenja u drugim državama i međunarodnim organizacijama na dužnostima ili poslovima za koje se traži posjedovanje Certifikata. 
U tom slučaju, Zahtjev se podnosi na gore opisane načine, a Zahtjevu se obavezno mora priložiti dokaz o potrebi izdavanja Certifikata.
Kao dokaz o potrebi izdavanja Certifikata uvažava se isključivo dokument organizacije, institucije, agencije ili tvrtke u kojoj osoba radi ili se kandidira za zaposlenje, a u kojem:
  1. je navedeno da je osobi u svrhu zaposlenja u dotičnoj organizaciji i dr. potreban Certifikat,
  2. su sadržani podaci o dužnosti ili radnom mjestu (na koje je osoba primljena/se prima odnosno se kandidira za zaposlenje), stupnju tajnosti i vrsti Certifikata koji joj je potreban za tu dužnost, odnosno radno mjesto.
b. Popunjavanje i dostava Upitnika za sigurnosnu provjeru
 
Državljani Republike Hrvatske za koje se podnosi Zahtjev moraju vlastoručno popuniti i potpisati Upitnik za sigurnosnu provjeru. 
 
Neovisno o vrsti Certifikata, obrasci Upitnika su isti, odnosno:
 
  • ako je u pitanju izdavanje Certifikata za pristup klasificiranim podacima stupnja tajnosti „VRLO TAJNO“ (COSMIC TOP SECRET, TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET) potrebno je popuniti Upitnik za sigurnosnu provjeru I. stupnja
  • ako je u pitanju izdavanje Certifikata za pristup klasificiranim podacima stupnja tajnosti „TAJNO“ (NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET) potrebno je popuniti Upitnik za sigurnosnu provjeru II. stupnja
  • ako je u pitanju izdavanje Certifikata za pristup klasificiranim podacima stupnja tajnosti „POVJERLJIVO“ (NATO CONFIDENTIAL, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL) potrebno je popuniti Upitnik za sigurnosnu provjeru III. stupnja.
Obrasci Upitnika mogu se naći i preuzeti na http://www.uvns.hr.
 
Na http://www.uvns.hr/en dostupne su engleske inačice obrazaca Upitnika koje su samo informativnog karaktera.
 
U svrhu podnošenja Zahtjeva potrebno je popuniti i potpisati hrvatsku inačicu obrasca Upitnika.
 
Popunjeni i potpisani Upitnik za sigurnosnu provjeru dostavlja se UVNS-u u izvornom obliku, a može se dostaviti na jedan od slijedećih načina:
 
1. diplomatskim putem preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u državi u kojoj predmetna osoba boravi
2. preko Odjela za podregistar u Misiji RH pri EU ili pri NATO-u u Bruxellesu
3. preporučenom poštom na: Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Jurjevska 34, HR-10000 Zagreb
4. državljanin Republike Hrvatske na kojeg se Zahtjev odnosi može Upitnik osobno predati u UVNS na adresi Tuškanac 36, u Zagrebu
 
VAŽNA NAPOMENA: Upitnici nakon popunjavanja i potpisa predstavljaju klasificirani podatak stupnja tajnosti “OGRANIČENO” i zabranjeno ih je slati elektroničkom poštom.
 
 
c. Dostava Certifikata i sigurnosno informiranje
Certifikat se nakon izdavanja dostavlja podnositelju Zahtjeva.
 
Ukoliko je državljanin Republike Hrvatske podnio Zahtjev izravno UVNS-u, Certifikat se dostavlja organizaciji, instituciji, agenciji, tvrtki, u kojoj osoba radi odnosno je kandidat za zaposlenje na poslovima za koje je potreban Certifikat.
 
Za sigurnosno informiranje zadužen je podnositelj Zahtjeva odnosno savjetnik za informacijsku sigurnost organizacije, institucije, agencije, tvrtke u kojoj osoba radi odnosno je kandidat za zaposlenje na poslovima za koje je potreban Certifikat.
 
 
d. Kontakt za upite vezane uz podnošenje Zahtjeva za izdavanje Certifikata 
 
Zainteresirane stranke (nadležna tijela, npr. NSA ili DSA tijelo druge države, NATO Ured za sigurnost i sl. ili državljanin Republike Hrvatske koji se zapošljava na poslovima za koje je potreban Certifikat) mogu se pitanjima vezanim uz podnošenje Zahtjeva za izdavanje Certifikata obratiti izravno UVNS-u na ivcp@uvns.hr
 
 
 
 
 
 

Ispiši stranicu